Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Właścicielem niniejszego serwisu jest Teknosystem Sp. z o.o.. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone.
Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych witryn lub fragmentów niniejszego serwisu internetowego, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych należących do Teknosystem Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Teknosystem Sp. z o.o..
Teknosystem Sp. z o.o. dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jej stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. Teknosystem Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.

Dane osobowe

Administratorem  danych  osobowych udostępnionych  przez  Użytkownika podczas korzystania z serwisu jest Teknosystem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Małowiejskiej 25, 04-962 Warszawa. Teknosystem Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Serwisy skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Teknosystem Sp. z o.o.  nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

Teknosystem Sp. z o.o. w ramach działania swoich serwisów gromadzi następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Nr telefonu do kontaktu,
 3. Adres e-mail,
 4. Adres IP, z którego nastąpiło połączenie do serwisu oraz czas połączenia.

Dane osobowe pozyskiwane są w związku z realizacją dostaw dóbr i usług świadczonych przez Teknosystem Sp. z o.o. takich jak:

 1. Przetwarzaniem zapytań,
 2. Przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną,
 3. Zawarciem oraz realizacją umów pomiędzy Teknosystem Sp. z o.o. a Klientem, w tym zapewnieniem poprawnej jakości dóbr i usług przez cały czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 4. Marketingu bezpośredniego.

Niezapowiedziane wiadomości

Teknosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Teknosystem Sp. z o.o.  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Teknosystem Sp. z o.o.

Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 1. Udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 2. Wydania kopii przetwarzanych danych,
 3. Niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 4. Uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 5. Ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 6. Niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 7. Przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Natomiast jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Teknosystem Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, tablecie, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić zawartość serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.
W serwisie internetowym administrowanym przez Teknosystem Sp. z o.o., pliki cookies wykorzystywane są głównie po to aby ułatwić Użytkownikowi nawigację po stronach serwisu oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Dodatkowo pozwalają one na dostosowanie zawartości serwisu do aktywności Użytkownika w serwisie oraz pomagają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Teknosystem Sp. z o.o. wykorzystuje także pliki cookies do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z treści serwisu, co umożliwia ulepszanie informacji przekazywanych poprzez serwis.
Aby wyłączyć pliki cookies …
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safari
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.
Teknosystem Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (np. ich wyłączenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w zasobach serwisu.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszego serwisu internetowego, jak również w celach statystycznych.
Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Postanowienia końcowe

Teknosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Teknosystem Sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityką Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, Teknosystem Sp. z o.o. będzie informować na stronach serwisu.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Teknosystem Sp. z o.o. prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu   kontakt@teknosystem.com.pl