ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2023 w ramach projektu „Nowa uniwersalna platforma oświetleniowo-sensoryczna ”

10 listopada 2023

W związku z realizacją projektu pn. „Nowa uniwersalna platforma oświetleniowo-sensoryczna ” współfinansowanego w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET nr konkursu M-ERA.NET Call 2019 i umowy nr M-ERA.NET2/2019/8/2021 , zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na dostarczenie n/w urządzenia:


SPEKTROMETR Z KULĄ CAŁKUJĄCĄ I OPROGRAMOWANIEM

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty dostępne są w poniższych załącznikach: